Optometria

Kiedy do Optometrysty?

 • Mój wzrok chyba się pogorszył…

OPTOMETRYSTA wykona niezbędne pomiary by sprawdzić, czy występuje wada wzroku. Wykorzystując profesjonalne testy, urządzenia i przyrządy dokona oceny tej wady i zleci odpowiednią terapię lub korekcję wzroku.

 • Potrzebuję nowych okularów!

Nowe okulary prawidłowo wykona Nasz OPTYK. Jeśli nie jesteś pewny, czy wada wzroku się zmieniła od czasu poprzedniej wizyty u specjalisty wybierz OPTOMETRYSTĘ

 • Potrzebuję soczewek kontaktowych!

OPTOMETRYSTA oraz KONTAKTOG prawidłowo dobierze i przepisze soczewki kontaktowe. 

 • Boli mnie oko, a może powieka…?

W przypadku ciał obcych w oku lub bólu narządu wzroku zgłoś się do OKULISTY. Posiada on tytuł lekarza i zajmuje się badaniem i leczeniem chorób powiek, gałek ocznych i t p .

Na konsultację do optometrysty warto się zgłosić ….

 • z zamiaru zbadania, czy występuje wada wzroku,
 • z zamiaru dopasowania odpowiednich szkieł okularowych
 • niezadowolenia z posiadanych okularów,
 • jeśli występuje zmęczenia oczu podczas pracy przy komputerze
 • nieostre widzenie w dalekiej lub bliskiej odległości
 • sprawdzenie ciśnienia oczu

___________________________________________________________

Optometria (gr. optos = widziany, metreo = mierzenie) to dziedzina wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko to, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu.

OPTOMETRYSTA

Zgodnie z międzynarodową definicja przyjętą w 1993r. przez Międzynarodowe Porozumienie Optometryczne i Optyczne:

Optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenie w pomoce wzrokowe, a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego.

Ta definicja jest ogólną dla optometrii na świecie, a szczegółowy zakres czynności określany jest w poszczególnych krajach w zależności od sytuacji prawnej.

W Polsce zakres czynności jest zdefiniowany poprzez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dziennik Ustaw z 2014 roku poz. 1145. Klasyfikacja zawodów i specjalności.

Kod: 229501

Zgodnie z klasyfikacją grupę 2 stanowią specjaliści. Wymaga się od nich wykształcenia wyższego.

OPIS ZAWODU OPTOMETRYSTY

Opis zawodu optometrysty zawarty w wykazie stanowi, iż optometryści zajmują się diagnozowaniem zaburzeń wzroku; w przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, kierują pacjentów do lekarza specjalisty. Udzielają porad z zakresu pielęgnacji oczu i przepisują pomoce optyczne lub zalecają stosowanie innych form terapii zaburzeń wzroku.

Jego zadania zawodowe obejmują:

 • badanie oczu pacjentów i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny zdrowia narządu wzroku i określenia charakteru i zakresu problemów i nieprawidłowości związanych ze wzrokiem;
 • badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego;
 • konsultowanie się z oftalmologami lub innymi specjalistami ochrony zdrowia lub skierowanie do nich pacjentów, jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie;
 • wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia dwuocznego oraz planowanie i realizowanie programów leczenia;
 • udzielanie pacjentom porad z zakresu ćwiczenia oczu służącego koordynacji ruchów gałek ocznych i skupieniu wzroku;
 • dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych oraz sprawdzanie urządzeń optycznych pod względem ich sprawności, bezpieczeństwa, wygody stosowania i wpływu na styl życia;
 • udzielanie porad związanych ze stanem narządów wzroku, takich jak: pielęgnacja soczewek kontaktowych, dbałość o wzrok przez osoby starsze, optyka, ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo oczu w miejscu pracy i w sektorze przemysłowym;
 • wykonywanie innych zadań pokrewnych.
  (między innymi: aplikowanie soczewek kontaktowych, projektowanie i wykonywanie wszelkiego typu okularów i pomocy wzrokowych w zależności od wad układu wzrokowego pacjenta; projektowanie i dobieranie opraw okularowych i innych pomocy wzrokowych w zależności od warunków anatomicznych pacjenta.)

Do ich zadań może także należeć nadzorowanie innych pracowników.

Bibliografia:

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dziennik Ustaw z 2014 roku poz. 1145.
 2. http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow