Okulistyka

Okulistyka

OKULISTA

Okulista

Lekarz specjalista okulistyki rozpoznaje, różnicuje i leczy ostre i przewlekłe choroby narządu wzroku, wykorzystując metody zachowawcze, chirurgiczne i mikrochirurgiczne; zajmuje się korygowaniem wad wzroku oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom oczu.

Kod: 221247

Zadania zawodowe:

 • badanie okulistyczne chorych, podmiotowe i przedmiotowe, w celu ustalenia rozpoznania lub kontroli i oceny stanu zdrowia;
 • wykonywanie badań, takich jak: oznaczanie pola widzenia perymetrem, oznaczanie ciśnienia śródgałkowego, oglądanie dna oczu i przeprowadzanie innych badań za pomocą odpowiedniej aparatury;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające);
 • przeprowadzanie diagnostycznych prób czynnościowych, w tym układu naczyniowego i narządu wzroku;
 • pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, histologicznych, bakteriologicznych i innych;
 • interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym radiologicznych, NMR, usg, scyntygraficznych i innych;
 • ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) i rozpoznań różnicowych;
 • leczenie zachowawcze i chirurgiczne chorób narządu wzroku, w tym: wad, urazów, jaskry, zaćmy i innych;
 • korygowanie wad wzroku, dobieranie szkieł (soczewek) korekcyjnych;
 • kierowanie rehabilitacją chorych po zabiegach chirurgicznych;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (książka operacyjna, historia choroby i inne), wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
 • przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
 • współpraca z zespołem operacyjnym i nadzór nad nim oraz innymi podległymi pracownikami medycznymi;
 • prowadzenie konsultacji dla innych specjalności medycznych;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom narządu wzroku;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • wykonywanie zabiegów chirurgicznych przeciwjaskrowych, wszczepień soczewek, przeszczepienia rogówki i innych;
 • wykonywanie protezowania po usunięciu gałki ocznej;
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem leków, krwi i płynów infuzyjnych oraz kontrolowanie ich ważność i przydatność;
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywaniem i sterylizacją narzędzi i sprzętu operacyjnego;
 • kierowanie oddziałem lub kliniką chorób oczu (okulistyczną) lub przychodnią specjalistyczną;
 • udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych, prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.

Bibliografia:

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dziennik Ustaw z 2014 roku poz. 1145.
 2. http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow